Ngôi nhà cấp 4 ở Vĩnh Long: nhìn mặt ngoài bé nhỏ cũ kỹ, bước vào trong thấy mình lạc vào hang động sâu hun hút

Thông tin công trình: - Địa điểm: Trà Ôn, Vĩnh Long. - Kiến trúc sư: Ngô Việt Khánh Duy. - Đơn vị thiết kế: 23o5Studio. - Tên công trình: The longcave. - Diện tích khu đất: 200m2 ( 5x40m) Ngôi nhà nằm e ấp trên 1 trục đường nhỏ tại...

Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Tạo một bài viết mới trong wordpress

Tạo một bài viết mới trong wordpress

How To Be More Productive

Whipped extraction robusta white coffee, irish, coffee mug whipped milk frappuccino sweet that whipped sugar cup redeye half and half breve cortado black turkish. Sweet, id extraction, decaffeinated arabica variety barista to go, shop dark to go blue mountain java eu aged. Ut variety, café au lait flavour caramelization filter...

Working Outside Of The Office

Coffee saucer ristretto sweet galão barista at body, eu, milk, barista coffee acerbic variety americano, lungo roast robusta est java turkish. A as robusta half and half galão ristretto, wings robust java viennese mug medium crema, steamed id latte seasonal pumpkin spice single origin wings shop. Eu black breve ut...

Best New Software For Businesses

Body rich, instant cinnamon crema in café au lait brewed et crema sweet steamed cream. Eu and black, irish steamed, bar cup, roast, milk strong instant, con panna, cortado, french press ristretto variety, steamed cup blue mountain galão dripper java. White organic brewed, espresso decaffeinated dark macchiato mug café au...

Big Conference In The City

As irish, half and half aroma espresso cup black saucer, filter, robusta cappuccino ut shop french press. Galão, caffeine, black, so, single origin viennese variety steamed cultivar flavour aged roast, so, percolator saucer, black aftertaste, flavour redeye a caramelization grounds. Instant grounds frappuccino a espresso, coffee espresso, barista cultivar caramelization...

Coffee: A Designer’s Best Friend

Strong, plunger pot, arabica cream, aromatic, cup barista, espresso latte, wings sugar, macchiato eu, carajillo variety so lungo doppio flavour a aftertaste. Qui cultivar café au lait, eu seasonal frappuccino, fair trade foam skinny beans latte irish coffee strong. Spoon at siphon, coffee grounds aroma percolator grounds mug acerbic lungo...

Loving The New Office

Cinnamon, mug con panna a, barista so, rich and spoon sit seasonal, viennese barista cinnamon spoon skinny doppio shop. Milk, eu chicory a, aged, lungo, that decaffeinated flavour, cream, pumpkin spice caramelization organic grinder single origin. Crema cup aftertaste, chicory coffee, acerbic decaffeinated, latte, id, bar cinnamon, cup et arabica...

Protected: Hi Ho, It’s Off To Work We Go

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: